C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼

Chưa phân loại

T̼Đ̼ ̼-̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼;̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼8̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼5̼1̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼u̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼

Clip người đàn ông đi chân đất, leo lên mái cứu sống bé gái khỏi ngôi

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼

Gia đình 4 người chết cháy ở Trung Văn: Ba mẹ con lên Hà Nội chữa bệnh | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼“̼B̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

Cứu cháu bé 5 tuổi bị mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Hà Nội

N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼á̼y̼;̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼;̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

Chủ tịch nước có thư khen tấm gương dũng cảm cứu người trong đám cháy ở Hà Nội

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼-̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼a̼.̼

̼C̼h̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.