N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼H̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼

Chưa phân loại

T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼7̼,̼ ̼

n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼0̼/̼6̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼9̼/̼8̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼
C̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ồ̼ ̼Đ̼ề̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼0̼1̼0̼K̼7̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼Á̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼0̼/̼6̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼“̼Á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼7̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼9̼/̼8̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼7̼”̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼7̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼7̼.̼“̼Á̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ô̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼

K̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼.̼V̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼,̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼T̼.̼H̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ỡ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼.̼.̼.̼

̼S̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼a̼n̼h̼…̼ ̼S̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼.̼.̼.̼”̼.̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼/̼ ̼N̼é̼t̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼d̼u̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼ ̼L̼á̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼/̼ ̼L̼á̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ỡ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼c̼à̼n̼h̼/̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼/̼ ̼T̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼/̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼.̼.̼.̼K̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼”̼ ̼-̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼H̼.̼C̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼

N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼T̼.̼H̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ã̼m̼ ̼2̼0̼-̼1̼1̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ã̼m̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ô̼,̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼d̼à̼n̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼!̼!̼”̼.̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼

P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼(̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼2̼0̼1̼2̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼“̼D̼ù̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.